Hotel Omega, Olsztyn
cms.banner_img

RODO

Przyjazd 23 wrz '23
Wyjazd 24 wrz '23

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
OMEGA HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ OLSZTYNIE

Omega Hotel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) jest administratorem danych osobowych i zapewnia wykorzystanie danych w sposób zgodny z umową, bezpieczny oraz obowiązującymi przepisami prawa.

1. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podmiotów są przetwarzane w następujących celach:

1) zawarcia i wykonywania umowy oraz realizacji zamówień;
2) wykonywania obowiązków prawnych w szczególności obowiązków rachunkowych i księgowych m.in. wystawiania i przechowywania faktur, prowadzenia spraw kadrowych;
3) dochodzenia roszczeń;
4) marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

1) realizacji zamówień trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
2) wykonywania obowiązków rachunkowych, księgowych oraz podatkowych, prowadzenia spraw kadrowych;
3) realizacji zadań ustawowych w celach prawnie uzasadnionych;

2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Omega Hotel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie przetwarza dane podstawowe takie jak imię, nazwisko, nr telefony, adres e-mail, PESEL w celach opisanych w pkt. 1.

Przetwarzanie przez Omega Hotel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie danych wrażliwych odbywa się w celu realizacji obowiązków pracodawcy względem pracowników, w zakresie przewidzianym przepisami prawa pracy oraz w zakresie realizacji usług, w stosunku do których konieczne jest uzyskanie informacji o stanie zdrowia.

3. Podmioty, którym przekazywane są dane osobowe:

Dane osobowe, które są przetwarzane są przekazywane:

1) podmiotom świadczącym pomoc prawną, w tym windykację roszczeń, podatkową, rachunkową;
2) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
3) podmiotom świadczącym usługi transportowe;
4) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą;

4. Uprawnienia podmiotów, których dane są przetwarzane

1) sprostowanie – prawo do żądania poprawienia nieprawidłowych danych osobowych bądź uzupełnienia danych niekompletnych;
2) usunięcie – żądanie usunięcia danych w określonych okolicznościach:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;

3) ograniczenie przetwarzania danych osobowych – żądanie wstrzymania przetwarzania danych osobowych w następujących okolicznościach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – wstrzymanie następuje na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw przetwarzania ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Zgłoszenie uprawnień następuje w drodze pisemnej poprzez złożenie stosownego wniosku do podmiotu przetwarzającego dane osobowe.

5. Zgoda

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych nie jest konieczne do wykonywania umowy, nie wynika z przepisów prawa lub nie ma innego uzasadnionego prawnie interesu, podmiot przetwarzający dane osobowe może domagać się wyrażania zgody podmiotów, których dane są przetwarzane we wskazanych przez przetwarzającego dane celach. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych.

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia sprzeciwu również w zakresie danych, które są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Z chwilą zgłoszenia sprzeciwu podmiotowi przetwarzającemu dane nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych. W przypadku wykazania przez podmiot przetwarzający dane osobowe istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które jednocześnie są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą będzie możliwe dalsze przetwarzanie danych osobowych.

7. Skarga. Organ nadzoru

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa.

background
cms.image cms.image

Idealna lokalizacja

ul. Sielska 4A
10—802 Olsztyn
Polska

2 h
z Warszawy
1,5 h
z Trójmiasta
2 km
do centrum Olsztyna

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Omega Hotel Sp. z o.o., Sielska 4a, 10-802, Olsztyn Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane